ΑνοιχτΗ πρΟσκληση χρηματοδΟτησης καθαρισμΩν ακτΩν
 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των στόχων του για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ανακοινώνει πρόγραμμα ενίσχυσης των καθαρισμών ακτών και βυθών σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση στον νησιωτικό χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του καθαρισμού ακτών και βυθών να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη διενέργεια καθαρισμών.  To χρονικό διάστημα υποβολής αίτησης είναι 10 Απριλίου – 20 Μαΐου 2019. Αποδέκτες της χρηματοδότησης μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα που συστάθηκαν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε € 100.000 και θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με ποσό έως € 10.000 σε κάθε μία (τελικό ποσό, με φόρους, εισφορές κ.ά.). Η καταβολή της δωρεάς θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις, μία κατά την έγκριση του τελικού σχεδίου δράσης και μία κατά την υποβολή της τελικής αναφοράς.

Δεσμευτικοί όροι για την υποβολή προτάσεων είναι:
- η νόμιμη σύσταση και λειτουργία των οργανώσεων
- η χρήση του πρωτοκόλλου καθαρισμών που σχεδιάστηκε από το «Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον»
- η καταγραφή δεδομένων στη φόρμα του «Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον» και η υποβολή των δεδομένων των καθαρισμών για ερευνητική χρήση, μετά το πέρας τους, προκειμένου να προσμετρηθούν στα εθνικά δεδομένα για τη θαλάσσια ρύπανση
- η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών για τη διενέργεια των καθαρισμών 

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται από 10 Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου 2019  

Με την έγκριση της πρότασης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και αναλυτικές πληροφορίες πριν οριστικοποιηθεί η αποδοχή του αιτήματος.

Υποβολή προτάσεων έως την Δευτέρα 20 Μαΐου, ώρα 18.00, στην ακόλουθη φόρμα. 

Υπεύθυνος και στοιχεία επικοινωνίας
Όνομα *
Όνομα
Δράσεις
Ομάδα
Σύσταση ομάδας
σε ευρώ
Προϋπολογισμός ανά κατηγορία εξόδων
Ανάλυση εξόδων: